The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #279  by 4KInx
 
Paano Pinapasaya Ang Mga Babae
  1. Ipakita na mahal mo siya sa salita at gawa. Tulungan sa gawaing bahay.

  2. Bigyan ng regalo o bulaklak.

  3. Batiin sa birthday, anniversary at kung anu-ano pang dates.

  4. Sabihing siya ay “maganda o pumapayat”.

  5. Samahang mag-shopping o mag-pasyal.

  6. Pakinggang ang kanyang kuwento o reklamo.

  7. Tandaan: Huwag siyang lolokohin at huwag tumingin sa ibang babae!